Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DusDialogisch

Kvk 63127938

 

Opgesteld 11 mei 2015

 

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1  Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle offertes en de gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DusDialogisch. Wanneer er afwijkingen op deze AV nodig zijn, kunnen deze met instemming van opdrachtgever en DusDialogisch schriftelijk vastgelegd worden.

1.2  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.

1.3  Prijzen zijn exclusief BTW.

1.4  In de offerte wordt de opdracht of het traject zo duidelijk mogelijk omschreven. Mochten er desalniettemin onduidelijkheden zijn, dan kunnen deze opgehelderd worden. Na het tekenen van het contract, kunnen deze enkel met instemming van beide partijen, opdrachtgever en DusDialogisch, worden aangepast. DusDialogisch streeft naar een soepele samenwerking, waarin zeker ruimte is voor een dergelijk gesprek .

1.5  Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Voor de volledigheid dient een contract, maar bevestiging van een offerte en opdrachtomschrijving per email geldt in dezen ook als bevestiging.

 

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1  DusDialogisch zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. DusDialogisch zorgt voor een bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende specialist/trainer kan en mag worden verwacht.

2.2  DusDialogisch zal elke gevoelige of geheime informatie van de opdrachtgever netjes behandelen. Wanneer dergelijke informatie gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een case wordt deze geanonimiseerd of er wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de opdrachtgever door DusDialogisch.

2.3  DusDialogisch houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

2.4  Wanneer input en gegevens van de opdrachtgever nodig zijn, zal DusDialogisch dit nadrukkelijk, en zeker schriftelijk per mail, laten weten. Wanneer de levering van de informatie niet tijdig is of onjuist, ziet DusDialogisch zich genoodzaakt om de opdracht uit te stellen totdat de gegevens zijn ontvangen. Wanneer er inmiddels zaken staan depland voor een andere opdrachtgever zal DusDialogisch dat voorrang geven. Uiteraard wordt de nodige inspanning verricht door DusDialogisch om de opdrachtgever, voor wie deze AV nu gelden, zo snel mogelijk te helpen.

2.5  Een door DusDialogisch opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.6  DusDialogisch kan geen garanties geven voor het effect van haar werkzaamheden: Niet op de positionering binnen zoekmachines, niet op websitebezoek en niet op conversie. Dit omdat er vele factoren samen bepalen hoe de resultaten zullen zijn. DusDialogisch heeft niet vat op alle factoren. De situatie en uitvoering bij de opdrachtgever is een factor, de ontwikkeling van een zoekmachine is een factor en de digitale ontwikkeling van de concurrenten en de rest van de markt is een factor. Uiteraard zal DusDialogisch alle redelijke inspanning verrichten om de adviezen , trainingen en/of diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingen in de markt.

2.7  Mochten er klachten zijn, dan worden deze, na schriftelijke formulering door opdrachtgever, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen, schriftelijk door DusDialogisch beantwoord. (Eventueel ook telefonisch, maar er volgt altijdeen schriftelijke samenvatting van dat gesprek.) Per individuele klacht zal worden bekeken wat een redelijke oplossing is en zal er een voorstel tot oplossen van de klacht worden gedaan door DusDialogisch.

 

3. Inschakelen van derden

3.1  Een contract bij DusDialogisch wordt uitgevoerd door DusDialogisch. In bepaalde gevallen kan een samenwerking met derden zorgen voor een betere uitvoering van de opdracht. Bijvoorbeeld wanneer er elementen aan bod komen die niet direct binnen de specialisatie van DusDialogisch liggen. Het inschakelen van derden wordt altijd overlegd met de opdrachtgever en zal in het contract worden opgenomen of er wordt een aparte pagina aan het contract toegevoegd (mocht de optie van een derde pas na tekeing van het contract spelen).

3.2  Wanneer een derde partij wordt ingeschakeld door DusDialogisch, met instemming van de opdrachtgever, zal DusDialogisch garant staan voor de kwaliteit. Wanneer de opdrachtgever een samenwerking wil bewerkstelligen tussen DusDialogisch en een derde partij, om zo meer facetten in een traject op elkaar af te stemmen, dan is DusDialogisch niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of andere inspanningen of nalatigheden van de derde.

3.3  Wanneer een derde partij wordt ingeschakeld, en overleg tussen DusDialogisch en derden kost meer dan 5% tijd van het aantal uren uit het contract, dan brengt DusDialogisch hiervoor uren in rekening bij de opdrachtgever, onder de noemer Project Management.

 

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, zoals het auteursrecht, komen toe aan DusDialogisch. De opdracht wordt gemaakt voor een organisatie en mag gebruik worden door diezelfde organisatie. Verspreiding van de informatie binnen andere organisaties, zoals bijvoorbeeld zusterorganisaties, is niet toegestaan.

4.2  Aanvullend op 4.1 geldt dit in het bijzonder voor trainingen. Een training, workshop of seminar van DusDialogisch mag schriftelijk verspreid worden, enkel binnen de organisatie die in dezen opdrachtgever is. Een training, workshop of seminar van DusDialogisch is eigendom van DusDialogisch en mag nooit door een ander persoon dan Pleun de Groot, eigenaar van DusDialogisch, gegeven of gepresenteerd worden.

4.3  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch DusDialogisch jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

5. Houdbaarheid van de adviezen

5.1  De markt waarin DusDialogisch zich beweegt is immer onderhevig aan ontwikkelingen. DusDialogisch heeft de professionele en morele plicht om zoveel als redelijk op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in haar vakgebied. Naast het vakgebied is de concurrentie van de opdrachtgever ook altijd in beweging. Metingen, rapportages, data, aanbevelingen en adviezen zijn altijd een momentopname. DusDialogisch zal hierin zoveel mogelijk toekomstproof werken, maar voor iedere speler binnen de digitale markt zijn er grenzen aan het in de toekomst kunnen kijken.

5.2  Zoekmachines werken met richtlijnen. DusDialogisch werkt netjes binnen de richtlijnen en zal nooit adviseren over grenzen heen te gaan. Mochten bepaalde richtlijnen niet worden gehandhaafd/nageleefd (bedoeld of onbedoeld) door de opdrachtgever, dan kan DusDialogisch hier niet aanspareklijk voor worden gesteld. Evenmin als dat DusDialogisch aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen van het overschrijden van de grenzen van de richtlijnen van een zoekmachine (bijvoorbeeld een penalty).

5.3  In navolging op punt 5.2: DusDialogisch voelt de morele en professionele verplichting om het gebruik van oneigenlijke technieken voor zoekmachine-optimalisatie te melden aan de opdrachtgever. Het kan zijn dat er in eerdere websitetrajecten, bedoeld of onbedoeld, oneigenlijke technieken worden gebruikt.

5.4  Wanneer in de loop van het traject blijkt dat de opdrachtgever in het verleden oneigenlijke technieken voor zoekmachine-optimalisatie heeft gebruikt, die nog live staan, of dit vandaag de dag nog steeds doet in samenwerking met een interne of externe adviseur, dan behoudt DusDialogisch zich het recht om het contract te verbreken, waarbij opdrachtgever de al gemaakt uren tegen het afgesproken uurtarief (zie contract) moet vergoeden. Zoekmachine-optimalisatie is een vak waarin de grenzen worden opgezocht. DusDialogisch denkt hier graag in mee. Maar wanneer expliciet en moedwillig over grenzen heen wordt gegaan en dit vanuit de opinie van DusDialogisch schadelijk kan zijn voor het effect van de opdracht of het imago van DusDialogisch, behoudt DusDialogisch het recht om het contract te beëindigen.

 

6. Honorarium en kosten

6.1  DusDialogisch heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief. Het contract geeft een inschatting van het aantal uren en het bijbehorende uurtarief. Trainingen, workshops en seminars werken met een vastgesteld bedrag, afhankelijk van de inhoud, lengte en het aantal deelnemers.

6.2  Reiskosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever wanneer deze meer bedragen dan €20,00.

 

7. Betaling en opschorting

7.1  Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2  Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.3  DusDialogisch draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de DusDialogisch overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.4  DusDialogisch mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer DusDialogisch door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1  Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door DusDialogisch, of wanneer DusDialogisch de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.

8.2  De schadevergoeding bedoeld in 8.1 is voor DusDialogisch de vastgelegde vergoeding voor de gemaakte uren, alsmede minimaal 30% van het resterende bedrag dat nog uitgekeerd zou moeten worden, wanneer de opdracht in zijn geheel zou zijn uitgevoerd.

8.3  In het geval van derden, gelden de algemene voorwaarden van die persoon/dat bedrijf.

8.4  Zowel DusDialogisch als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.

 

9. Aansprakelijkheid

DusDialogisch dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

 

10. Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen DusDialogisch en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar DusDialogisch is gevestigd, dit ter keuze van DusDialogisch, kennis van geschillen tussen DusDialogisch en opdrachtgever.